Kallelse till Vårmöte

Publicerat: 2024-03-04 - 18:38 - Skrivet av Jon Sellén

Oilquick Arena, Västra hamnen 26 mars kl 18.00. Klicka på bilden för att se föredragningslista.

Vårmöte 2024
Tisdag den 26 mars
18.00 – Oilquick Arena, Västra hamnen

Föredragningslista

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall
justera mötesprotokollet.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

7. Styrelsens årsredovisning (resultat och balansräkning) för det senaste
räkenskapsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
räkenskapsåret.

9. Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av överskott/underskott i
enlighet med balansräkningen.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avses.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Presentation av två ledamöter till valberedning.

13. Avtackningar.

14. Övriga frågor