Verksamhetsplan 2024

Värdegrund

Tre nyckelord som utgör grunden för vår klubb:

Glädje

På Hudiksvalls Golfklubb hälsar vi på varandra och möter varandra med glädje och respekt. Glädjen kommer från att få vara tillsammans och utvecklas inom och genom golfen. Vi tränar och spelar golf för att vi själva har valt det och för att vi tycker att det är roligt. Det skall vara roligt att åka till klubben och träffa sina vänner och även lära känna nya bekantskaper.

Gemenskap

På Hudiksvalls Golfklubb skall alla känna sig hemma och välkomna. Alla är viktiga och alla är värda lika bra bemötande. Alla är också unika vilket är något vi accepterar, finner spännande och gläds över. Att kunna umgås på lika villkor och finna gemenskap med andra människor skapar en harmoni på vår golfklubb.

Trygghet

Glädje och gemenskap skapar trygghet. Den som känner trygghet har stora möjligheter att utvecklas, inte bara som golfspelare utan också som person. Trygghet ger alla möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Trygghet ger mod och nyfikenhet att våga prova nya idéer och metoder, att våga prova att gå sina egna vägar. Trygghet innebär att alla på klubben känner att de är respekterade och uppskattade.

 

Medlemmar

Hudiksvalls GK är en ideell förening där golfsporten är den grundläggande verksamheten. Klubbens organisation ska anpassas till de verksamheter som bedrivs och bygger på att medlemmarna gärna engagerar sig i kommittéer och styrelse samt andra uppdrag som verksamheten är beroende av.

För att uppnå vår verksamhetsidé är våra medlemmar i fokus. Varje medlem är en viktig del av vår klubb. Varje medlem ska bli bemött och bemöta andra med öppenhet och respekt.

Information/kommunikation är en viktig del av klubbens verksamhet och utveckling. Därför är det allas ansvar att söka och ge information samt att kommunicera.

Hudiksvalls GK söker aktiva medlemmar, som engagerar sig i klubbens olika aktiviteter. Vi vill ha medlemmar, som bryr sig om sin klubb och bidrar med sitt engagemang till att utveckla klubben.

Ett ansvarsfullt, engagerat och målmedvetet arbete från både styrelse och medlemmar fordras för att en positiv utveckling skall kunna uppnås inom Hudiksvalls golfklubb.

Även om vår klubb har anställd personal på alla verksamhetsområden kommer golfklubben aldrig att bli framgångsrik utan ideella krafter. Att delta i gemensamma aktiviteter är ett sätt att bli mer delaktig i klubbens angelägenheter. Ditt bidrag gör skillnaden!

 

Generellt kring verksamhetsplanen

Hudiksvalls Golf AB/Hudiksvalls Golfklubbs styrelse har som målsättning att presentera klubbens arbetsuppgifter och planer i en verksamhetsplan. Där redovisas mål, strategier, aktiviteter, visioner m.m.

Verksamhetsplanen ska tillsammans med de ekonomiska ramarna utgöra organisationens styrdokument för året. Planen ska säkerställa att klubben fortsatt erbjuder medlemmar och gäster en välutrustad golfanläggning med intressant och välskött bana. Vi ska sträva mot en kontinuerlig kvalitetsförbättring.

Fyra faktorer vi ser som grunden i arbetet med verksamhetsplanen:

 • Att vi i grunden har en mycket bra verksamhet men vi behöver fortsätta utveckla den
 • Att skapa en positiv medlemsutveckling
 • Att från en stabil ekonomi skapa mer utrymme för investeringar
 • Att fortsätta med omfattande ideellt arbete

Styrning av klubbens verksamhet

Vårmötet och höstmötet är klubbens högsta beslutande organ. Höstmötet hålls före november månads utgång och vårmötet hålls innan mars månads utgång. Val av styrelse sker på höstmötet. Se stadgar för övrig information.

En viktig del i styrelsens verksamhet är att utse kommittéer för olika arbetsuppgifter. Styrelsen utser en styrelseledamot som kontaktperson till respektive kommitté. Styrelsen fastställer från kommittéerna föreslagna kommittéordföranden. Respektive kommittéordförande utser sina kommittéers ledamöter.

Följande kommittéer finns f.n.

 • Handicap och regelkommitté
 • Tävlingskommitté
 • Damkommitté
 • Medlemskommitté
 • Bankommitté
 • GGA
 • Marknadskommitté
 • Juniorkommitté
 • Fastighetskommitté
 • Klubbhusgruppen

Alla kommittéer ska senast den 30 september till styrelsen lämna förslag till verksamhet och budget för nästa verksamhetsår och att före 10 mars lämna en berättelse om verksamheten föregående år.

 

Verksamhetsidé Hudiksvalls golfklubb ska bedriva sin verksamhet utifrån golfsportens grundläggande värden, där känslan för klubben och ärligt spel är honnörsord.

Vi ska sträva efter att förbättra kunskaperna och känslan för golfregler och golfetik. Vi arbetar efter att hela tiden förbättra medlemskapet och fylla det med olika värden för medlemmen.

Hudiksvalls golfklubb tillhör Svenska golfförbundet och därigenom Svenska riksidrottsförbundet.
Detta förpliktigar oss att följa deras stadgar och att arbeta mot samma mål. Vidare ska vi ska vi samarbeta med Gästrike/Hälsinge distriktsförbund samt andra golfklubbar i olika syften.

Syftet med klubbens verksamhet är att bedriva idrotten golf, vi bidrar även med samhällsnytta genom olika aktiviteter året om.

Verksamheten ska inriktas mot följande områden:

 • Motion och hälsa
 • Social samvaro
 • Träningsverksamhet
 • Tävlingsverksamhet

Vision

Hudiksvalls golfklubb ska erbjuda våra medlemmar och gäster en unik golfupplevelse under hela livet.

Övergripande målsättning

 • Hudiksvalls golfklubb har som övergripande mål att erbjuda medlemmar och gäster golfspel på en intressant och välskött bana.
 • Våra klubbmedlemmar ska trivas och uppskatta ett medlemskap i Hudiksvalls golfklubb.
 • Banan ska anpassas till att ge alla medlemmar och gäster en god spelupplevelse.
 • Alltid sträva efter att kvalitén på banan utvecklas kontinuerligt.
 • Tillgängligheten för medlemmarna på banan ska uppfattas som god.
 • Klubbens ekonomi ska vara i balans.
 • Juniorverksamheten ska öka i volym och kvalitét, träningen ska i huvudsak inrikta sig på bredden.
 • Klubben ska genomföra utbildningar avseende regelkunskap och etik på golfbanor.
 • Samarbetet mellan kommittéerna bör utvecklas.
 • Utarbeta en jämställdhetsplan.
 • Utarbeta en miljöplan.
 • Utveckla golfklubbens område för olika aktiviteter året om.

Mätbara mål

2023 har klubben 1050 medlemmar, 2025 har klubben minst 1100 medlemmar.
2025 har Hudiksvalls golfklubb minst 30% kvinnor och 20% juniorer.