Stadgar för Hudiksvalls Golfklubb

Stadgarna är antagna och fastställda 1964, reviderade 1983-02-23, 1995-01-29, 1998-11-23,
2007-10-27, 2009-10-25, 2012-11-22, 2015-03-26

IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING

Definition
Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Mål och inriktning
Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.
Idrott ska utformas och organiseras så att den blir tillgänglig för alla dem som önskar utöva den.
Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.
Idrott ska verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

Ändamål
Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel på Hudiksvalls golfbana i enlighet med idrottsmål och inriktning.

Hemort
Klubben har sin hemort i Hudiksvalls Kommun.

Tillhörighet
Klubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund(RF).
Klubben tillhör Gästrike –Hälsinge golfdistriktsförbund (GDF) samt Hälsinglands Idrottsförbund(DF).

§ 1 MEDLEMSKAP
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten härom.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller omfattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 2 § 2 stycket och inte till ansökan fogar de uteblivna inbetalningarna som föranlett utträdet.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas och vad sökanden har att iakttaga enligt RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin ansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kap . RF:s stadgar. Av 4 § nedan framgår att den som är medlem får spela på golfbanan.

§ 2 UTTRÄDE
Medlem som vill utträda ur klubben ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och är därmed omedelbart skild från klubben. Medlem som inte erlagt stadgade avgifter inom föreskriven tid skall skriftligen anmodas att göra detta inom 30 dagar
Underlåter medlem att betala medlemsavgift inom tre månader från förfallodag och beviljar inte styrelsen anstånd, ska han anses ha utträtt frivilligt enligt ovan och ska erlägga förfallna avgifter enligt styrelsens bestämmande.

§ 3 UTESLUTNING
Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att medlemmen underlåtit att betala stadgade avgifter till klubben, motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen.
Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen beretts tillfälle att inom minst 14 dagar yttra sig i ärendet.
I beslutet om uteslutning ska skälen redovisas samt anges vad den uteslutne ska iakttaga vid överklagandet av beslutet. Detta ska inom 3 dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller annat betryggande sätt. Beslut om uteslutning får överklagas av den berörde inom 3 veckor enligt 15 kap. RF:s stadgar.
Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får klubben ej kräva den uteslutne medlemmen på stadgade avgifter.

§ 4 MEDLEM
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
• har rätt till information om klubbens verksamhet,
• skall betala de avgifter som beslutas av årsmöte,
• får inte överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet,
• skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbens organ samt följa de i § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut,
• har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

§ 5 STYRELSEN
Klubbens angelägenheter handhas av styrelsen. De ska, inom ramen för RF:s, SGF:s och dess stadgar, verka för klubbens framåtskridande samt tillvarataga medlemmars intressen. Det åligger styrelsen att
tillse att för klubben bindande regler iakttas verkställa av årsmötet eller annat allmänt möte fattade beslut planera, leda och fördela arbetet inom klubben och ansvara för och förvalta klubbens medel förbereda årsmötet och annat allmänt möte.

§ 6 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Styrelsen består av ordförande och 5-7 ledamöter. Om rätt att kalla enskild person till hedersledamot eller ständig ledamot i styrelsen stadgas i § 9 3 kap. 2 § i Riksidrottsförbundet (RF:s) stadgar.

§ 7 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER
Styrelseledamöter väljs av årsmötet för tid som sägs i § 19 bland klubbens röstberättigade medlemmar. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningar som behövs.

§ 8 FIRMATECKNING
Klubbens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de styrelsen därtill utser.

§ 9 STYRELSEN SAMMANTRÄDER
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när minst halva antalet ledamöter så begär. Kallelse till sammanträdet ska i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som ska behandlas vid sammanträdet. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. Vid sammanträdet ska protokoll föras.

§ 10 STYRELSENS ARBETSUPPGIFTER
Ordföranden är klubbens officielle representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete. Har ordförande förhinder träder vice ordföranden i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

§ 11 RÄKENSKAPSÅRET M M
Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december.

§ 12 REVISION
Styrelsen ska avlämna årsredovisning senast en månad före årsmötet. Därutöver äger revisorerna ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, när de så önskar. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för sistförflutna räkenskapsår samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

§ 13 MÖTEN
Årsmötet, som är klubbens högsta beslutande organ, genomförs i form av ett höst- och ett vårmöte. Höstmöte hålls före november månads utgång. Vårmöte hålls före mars månads utgång. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet.Kallelse jämte preliminär föredragningslista för höst- respektive vårmöte kungörs senast tre veckor före respektive möte av styrelsen på klubbens hemsida (www.hudiksvallsgk.se ) samt genom anslag på klubbens anslagstavla. Föredragningslista, årsredovisning samt eventuella andra handlingar ska tillställas medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet.

§ 14 RÖSTRÄTT
Rösträtt på årsmötet har medlem som erlagt till betalning förfallna avgifter och under året fyller lägst 15 år samt hedersmedlemmar. Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten dock utövas genom ombud. Ombud, som skall uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och skall själv vara medlem i föreningen. Medlem, som inte har rösträtt, äger yttranderätt och förslagsrätt.

§ 15 BESLUTSFÖRHET
Årsmötet är beslutsför
med de antal röstberättigande medlemmar, som enligt upprättad röstlängd, är närvarande på mötet.

§ 16 FÖREDRAGNINGSLISTA
Vid höstmöte förekommer följande ärenden:
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har behörigen utlysts.
3. Fastställande av Föredragningslista.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.
6. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande året.
7. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för tid av ett år.
Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
Val av revisorer och suppleant. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga.
Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
Beslut om val av ombud till GDF-möte.
8. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet.
9. Övriga frågor (Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns med på föredragningslistan före mötet)

Vid vårmöte förekommer följande ärenden:
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har behörigen utlysts.
3. Fastställande av Föredragningslista.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet
11. Övriga frågor (Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns med på föredragningslistan före mötet)

§ 17 EXTRA MÖTE
Styrelsen får kalla klubbens medlemmar till extra möte, när den finner att sådant möte behövs. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, samt när det för angivet ändamål begärs minst en tiondel (1/10) av klubbens röstberättigande medlemmar. Underlåter styrelsen att tillmötesgå begäran om extra möte, får den som krävt möte kalla till möte. Kallelse jämte föredragningslista för extra möte översänds senast 7 dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen samt genom anslag på klubbens anslagstavla. Vid extra möte får endast i föredragningslista upptaget ärende avgöras. Om rösträtt på extra möte och om beslutsförhet vid sådant möte gäller vad som stadgas i § 17 och 18.

§ 18 BESLUT, OMRÖSTNING
Beslut fattas med acklamation ( d v s med ja-och nej-rop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Med undantag för de i § 20 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Omröstningen sker öppet, dock att val ska ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär. Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträdes av ordförande, om han är röstberättigad. Är han ej röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika rösttal lotten avgöra. Beslutet bekräftas med klubbslag.

§ 19 VALBEREDNING
Valberedningen skall bestå av ordförande och två övriga ledamöter, av vilka årsmötet väljer samtliga.
Olika åldersgrupper bör finnas representerade. Valberedningen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst halva antalet ledamöter begärt det. Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.

§ 20 STADGEÄNDRINGAR
För bifall till ändringar av dessa stadgar eller till upplösning av klubben krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet angivna röster.

§ 21 UPPLÖSNING
I beslut om upplösning av klubben ska anges att klubben behållna tillgångar ska användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslut jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötesprotokoll i ärendet samt revisionsberättelsen jämte balans- och resultaträkning ska omedelbart delges SGF.

§ 22 ÖVRIGT
Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt SGF:s stadgar, tävlingsbestämmelser och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. Ordförande ska tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.